СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗБУТОВОГО ПРОЦЕСУ в AnyLogic

СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗБУТОВОГО ПРОЦЕСУ в AnyLogic

Розглянемо торговельне підприємство, яке реалізує продукцію споживачам з власного складу. Інтенсивність виконання споживчих замовлень ( Compliting )залежить від обсягу продукції до продажу за поточними ( Demand ) і простроченим замовленнями ( BackOrder ) та обсягу продукції на складі ( Stock ) . Заповнення запасів ( StockIn ) здійснюється за допомогою закупівлі продукції у постачальників і постачання її на склад. У разі утворення заборгованості перед споживачами ( BackOrder )підприємство може здійснювати позапланові поставки продукції ( UpPurchase ) для часткового або повного покриття ( fBO ) обсягу невиконаних замовлень протягом 2 днів ( Delivery_Lag ) . Щоденний обсяг попиту ( Aux_1 ) має нормальний закон розподілу з математичним очікуванням 5,1 т і стандартним відхиленням 1,3 т. Для зменшення амплітуди випадкових коливань обсягу попиту використовується його середнє значення ( Demand ) за 6 днів. Періодичність планових закупівель продукції у постачальників (Order_Period ) становить 5 днів. Обсяг закупівлі ( EOQ ) при цьому продукції дорівнює 12 т. Обсяг запасів на складі ( Stock ) на початковий момент імітації становить 10 т., тоді як заборгованість відсутня. Ціна реалізації 1 т продукції ( Price ) дорівнює 10 тис. грн. Ціна закупівлі 1 т продукції ( CostsPerPurchase ) - 5 т ис. грн. Вартість здійснення одного замовлення на поставку продукції для поповнення запасів на підприємстві ( CostsPerOrderRelease ) дорівнює 0,1 тис. грн. Питомі витрати на зберігання продукції в день ( CostsStoringPerTon ) - 0,22 тис. грн. Штрафи внаслідок утворення заборгованості перед споживачами в розрахунку на 1 т продукції ( FeePerTon ) встановлені в розмірі 0,4 тис. грн. Розробіть системно-динамічну модель закупівельно-збутового процесу торгового підприємства. Імітуйте роботу підприємства протягом 26 днів. Визначте прибуток підприємства за цей період часу. Оцініть вплив стратегії управління запасами (обсяг і періодичність закупівель продукції) на ефективність збутового процесу. Відзначимо, що модель може бути легко адаптована під промислове підприємство, коли заповнення запасів здійснюється з виробничої системи підприємства.

Першим кроком побудови системно-динамічної моделі є розробка причинно- наслідкового діаграми закупівельно-збутового процесу. На рис. 1. відображені загальні залежності між характеристиками закупівельного і збутового процесів.

1

Рис. 1. Причинно-наслідковий діаграма закупівельно-збутового процесу (узагальнена постановка)

Далі визначимо рівняння величин матеріального та інформаційного потоків. Щоденний обсяг попиту має нормальний закон розподілу з математичним очікуванням 5,1 т і стандартним відхиленням 1,3 т:

 AUX_1 = NORMAL(5.1,1.3)

Середнє значення попиту за 6 днів:

AVG (AUX_1, DELAYPPL (Aux_1,1) DELAYPPL (Aux_1,2) DELAYPPL (Aux_1,3) DELAYPPL (Aux_1,4) DELAYPPL (Aux_1,5))

 Визначимо величини закупівельного і збутового процесу:

BackOders = 0 - обсяг продукції за простроченими замовленнями (заборгованість)

BackOders = + DT * Попит - DT * Compliting

 Stock = 10 - обсяг запасів продукції на складі підприємства текти

Stock = + DT * Stock_In - DT * Stock_Out AUX Compliting = MIN (Stock, (BackOders + Demand)) - інтенсивність виконання споживчих замовлень (у натуральному вираженні)

AUX           Stock_In = UpPurchase + EOQ * IF (Order_Release = 0,1,0)

AUX           Stock_Out = Compliting - інтенсивність відвантаження продукції зі складу

AUX          model_time = TIME - вбудована функція для обліку модельного часу.

AUX          Order_Release = model_time MOD Order_Period - функція ініціації закупівлі, де MOD - оператор ділення по модулю;

2

Рис.2. Властивості змінної

AUX          UpPurchase = fBO * DELAYPPL (BackOders, Delivery_Lag) - позапланові поставки продукції для покриття заборгованості перед споживачами (заповнення недопостачання споживачам) будівництва Delivery_Lag = 2

Const EOQ = 12 - обсяг закупівлі продукції у постачальників

Const FBO = 0.5 - частка заповнення загального обсягу заборгованості Const Order_Period = 5 - період між закупівлями продукції у постачальників Діаграма системно-динамічної моделі закупівельно-збутового процесу на торговельному підприємстві представлена на рис. 3.

3

Рис. 3. Діаграма системно-динамічної моделі

Рівняння розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства:

Const Price = 10 - ціна реалізації 1 т продукції

Const FeePerTon = 0.4 - штраф внаслідок виникнення дефіциту продукції

4

Рис.4. Властивості змінної

Const CostsPeOrderrRelease = 0.1 - витрати на здійснення замовлення на закупівлю

AUX CostsUpPurch = UpPurchase * CostsPerUpPurch - загальні витрати на позапланову поставку продукції в момент часу t

AUX CostInc = Stock * CostsStoringPerTon - загальні витрати на зберігання продукції в момент часу t

5

Рис.5. Властивості змінної

Const CostsPerPurchase = 5 - вартість закупівлі 1 т продукції

Const CostsPerUpPurch = 1 - витрати на позапланове заповнення 1 т продукції

Const CostsStoringPerTon = 0.22 - витрати на зберігання 1 т продукції

AUX CostsPurchase = Stock_In * CostsPerPurchase - загальні витрати на закупівлю продукції в момент часу t

AUX Fee = FeePerTon * BackOders - загальні витрати внаслідок виникнення заборгованостей

AUX OrderReleaseCosts = Order_Release * CostsPeOrderrRelease

6

Рис.6. Властивості змінної

AUX ProfitPerTime = Revenue-OrderReleaseCosts-Fee-CostsPurchase-CostInc-

CostsUpPurch - прибуток у момент часу t

AUX Revenue = Compliting * Price - виручка від реалізації в момент часу t

AUX Total_Costs = TotalFee + TotalCostsStoring + TotalCostsOrderR +

TotalCostsPurchase - загальні (акумульовані) витрати до моменту часу t

Init Total_Profit = 0 - акумульована прибуток від реалізації продукції до моменту часу t (наростаючим підсумком)

Total_Profit = + DT * ProfitPerTime

Init Total_Revenue = 0 - акумульована виручка від реалізації продукції до моменту часу t ( наростаючим підсумком)

Total_Revenue = + DT * Виручка ініціалізації

TotalCostsOrderR = 0

TotalCostsOrderR = + DT * OrderReleaseCosts.

ініціалізації TotalCostsPurchase = 0

текти TotalCostsPurchase = + DT * CostsPurchase

ініціалізації TotalCostsStoring = 0

текти TotalCostsStoring = + DT * CostInc

7

Рис.7. Модель при запуску

Виконала

Студентка групи ЕК-41

Ковальчук О. С.

Admin administrator