ЕКОНОМЕТРІЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ в EXCEL

ЕКОНОМЕТРІЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ в EXCEL

Економетрія – прикладна економіко математична дисципліна, яка вивчає динаміку реальних мікро- та макроекономічних явищ і процесів кількісного та якісного аналізуй прогнозування результатів розвитку економічних систем, процесів і явищ.

Прогнозування – це науково обґрунтоване виявлення можливих тенденцій розвитку досліджуваних процесів. Необхідність прогнозування пов’язана з НТП і бурхливим розвитком економіко-соціальних процесів.

Залежно від тривалості періоду розрізняють три види прогнозів : короткострокові (період прогнозування не більше одного року), середньострокові (від одного до п’яти років)  і довгострокові.

Метод експоненціального зважування

Період t та значення спостережень u нам дані за умовою. На початковому етапі відомо лише одне спостережене значення(перший рядок). Тому початкове значення y прогнозу покладаємо рівним u спостереженню  . Похибка прогнозу   обчислюється за допомогою формули

Поточний прогноз  y1 будується за формулою:

На наступному кроці  початкове значення прогнозу переходить  із попереднього кроку, а похибка вже не буде нульовою.

На рисунках нижче зображені розрахунки та графік прогнозу.

1ф

1

Рис 1. Розрахунок методом експоненціального зважування

2

Рис 2. Графік згладжування

 

Метод Холта

Метод, запропонований Холтом, використовується для прогнозування на  кроків вперед.  Він ґрунтується на оцінці швидкості лінійної зміни   прогнозованого параметра f:

де       yt – базовий прогноз.

Цей базовий прогноз будується на основі методу експоненціального згладжування та швидкості зміни :

На основі практичних експериментів встановлені рекомендовані значення параметрів згладжування: A=B=0,3.

3

31

32

33

Рис 3. Розрахунок за методом Холта

Метод дозволяє будувати багатокрокові прогнози на основі базового.  Сформуємо 3 три крокових прогнози, починаючи із точки 3, оскільки 2 перші точки використані для налаштування обчислювальних формул методу. Результати обчислень наводяться в наступній таблиці та ілюструються наступним  рисунком:

4

Рис 4. Будуємо прогнози

5

Рис 5. Графік прогнозів

         Близькість побудованих прогнозів  до реальних спостережень доводить адекватність запропонованого підходу.

Виконала

Студентка групи ЕКм-11

Олексюк І.Ф.

Admin administrator