СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

Системний аналітик одна з новітніх професій, що базується на IT технологіях і математичному моделюванні.  Системний аналітик, завдяки своїй універсальній підготовці, здатний вирішувати проблеми і завдання високого рівня в будь-яких сферах діяльності людини.

Програма навчання орієнтується на кваліфіковану математичну і системну підготовку, знання складових сучасного економічного та аналітичного наукового аналізу, особливості формування інформаційних продуктів та послуг, організації баз даних та знань у складних економіко-виробничих системах, методів аналізу бізнес-процесів, моделей та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, систем моніторингу та механізмів інформаційного менеджменту в економіці.

Впродовж навчання студенти: опановують сучасне програмне забезпечення під різні операційні системи, різні мови програмування, мережеві та інформаційні технології; отримують глибоку прикладну математичну підготовку; опановують математичні ідеології системного підходу; вивчають засоби і методи аналізу та управління складними системами; опановують методи розробки та аналізу математичних моделей реальних процесів в економіці, виробництві та соціальній сфері; навчаються розробці системного проектування експертних систем та пошукових систем; вивчають методи аналізу та розробки алгоритмів; вивчають інтелектуальні системи аналізу даних і баз даних.

Сфера майбутнього працевлаштування: фахівці з тестування програмного забезпечення; системні аналітики і менеджери проектів на підприємствах, що спеціалізуються на впровадженні інформаційних технологій;  фахівці з аналізу та моніторингу систем управління та програмного забезпечення у проектних, конструкторських і наукових організаціях;  фахівці з інформаційної безпеки; провідні фахівці аналітичних і планових відділів міністерств, банків і установ.

Фахівець з системного аналізу досліджує замовника, шукає рішення і оформляє його концепцію у формі вимог на які надалі будуть орієнтуватися розробники, створюючи програмний продукт . Дисципліни фахової підготовки спеціальності «Системний аналіз»  
 • Програмування мовами PHP, Java Script, Python, HTML, Mathlab, R;
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи;
 • Веб-технології;
 • Крос-платформні інформаційні системи;
 • Інтелектуальний аналіз даних та процесів;
 • Системи прийняття рішень;
 • Методи штучного інтелекту
Фахові компетентності випускників спеціальності «Системний аналіз»
 • Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.
 • Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
 • Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
 • Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
 • Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
 • Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
 • Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
 • Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудит
 • орії як усно так і в письмовій формі.
 • Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них.
 • Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід
 • Здатність розробляти та програмно реалізовувати сценарії подання характеристик  об’єктів аналізу у глобальних та локальних мережах
 • Здатність організовувати роботу з проектування та розроблення масштабовних систем аналізу даних
 • Здатність використовувати методи збору та структурування інформації в глобальних інформаційних мережах
 • Здатність застосовувати методи аналізу даних в адаптивних інформаційних системах
 • Здатність організовувати роботу з проектування та розроблення моделей об’єктів із реалізацією інтелектуальних функцій
 • Здатність до комп’ютерної реалізації інформаційних систем із керованою надійністю

Admin administrator