Історія кафедри

Історія кафедри економічної кібернетики та інформатики

 

Кафедра економічної кібернетики та інформатики розпочала свою діяльність 1 вересня 1994 р. під назвою кафедра моделювання та оптимізації економічних систем і процесів як випускова кафедра з підготовки фахівців зі спеціальності за спеціальністю «Економічна інформатика і АСУ» . Функціонує у складі  факультету комп’ютерних інформаційних технологій.  Колектив кафедри висококваліфікований та перспективний, готовий до викликів часу та сучасного інформаційного суспільства. Сьогодні, пройшовши 25-річний період від свого заснування, кафедра ЕКІ є конкурентноспроможною на ринку освіти, досягла вагомих результатів у плані підготовки навчально-методичного забезпечення, рівня наукових публікацій та випуску фахівців з ІТ-технологій і моделювання у економіці та бізнесі.

Історія кафедри економічної кібернетики почалася з червня 1994 р. разом з початком формування факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

На базі кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління (ІОСУ), що вела підготовку фахівців за спеціальністю «Економічна інформатика і АСУ» (на факультеті економіки і управління), були створені кафедри моделювання та оптимізації економічних систем і процесів (МОЕСП) та технології обробки економічної інформації (ТОЕІ).

12 червня 1994 р. на виконання рішення Вченої ради Тернопільського фінансово-економічного інституту ректором інституту було підписано наказ    про створення у структурі факультету комп’ютерних інформаційних технологій кафедри моделювання та оптимізації економічних систем та процесів. Згідно з цим наказом виконання обов’язків завідувача новоствореної кафедри було покладено на кандидата економічних наук, доцента Гладія Григорія Михайловича. Під його керівництвом проходив організаційний період та повноцінне формування кафедри. Свою діяльність кафедра розпочала з 1 вересня 1994 р., як випускова кафедра з підготовки фахівців зі спеціальності «Економічна інформатика і АСУ».

Перший склад кафедри: Гладій Григорій Михайлович (к.е.н., доцент), Дивак Микола Петрович (к.т.н., доцент), Басараба (Буяк) Леся Михайлівна (викладач),  Лукашова Надія Євгенівна (старший лаборант). До проведення занять залучали фахівців з виробництва (ВО «Сатурн») та викладачів політехнічного інституту.

У 1995 р. відбувся перший випуск фахівців з «Економічної інформатики і АСУ» (староста групи – Володимир Мельничук), що стало значним досягненням кафедри.

Згодом (у 1996р.)  спеціальність «Економічна інформатика і АСУ» у процесі реформи вищої школи була трансформована у спеціальність: «Інформаційні системи в менеджменті» (ІСМ), що через рік була акредитована. Кафедра МОЕСП успішно пережила і наступні реформування, коли об’єднали спеціальності ІСМ та «Економічна кібернетика», та пройшла акредитацію за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр.

У 2003 р. відповідно до тенденцій, що склалися у економіці і освіті, кафедра змінила свою назву і стала називатися кафедрою економічної кібернетики.

Протягом перших десяти років відбувалося становлення кафедри. Її чисельність зростала і у 2003 році становила 12 осіб з них 6 кандидатів наук, доцентів. Протягом цих років ряди співробітників кафедри поновили її  випускники — Барткова Людмила Михайлівна (2000 р.), Боднар Олесь Васильович (2002 р.).

Навчальний процес на кафедрі забезпечували: Дивак М.П., Гладій Г.М., Ботюк А.М, Барткова Л.М., Пасічник Р.М., Сирник О.Й., Струбицький П.Р., Буяк Л.М., Паучок В.К., Возняк О.Г., Добровольська Н.С., Боднар О.В. За сумісництвом на кафедрі працювали такі професори: Лупенко С.О., Стахів П.Г, Смолій Яків Васильович, Григорків В.С. Старшими лаборантами були: Лукашова Н.Є., Смакоус Т, Мацнар Л, Горішна М.

Зліва направо: Гладій Г.М., Горішна М.П., Паучок В.К., Буяк Л.М., Добровольська Н.С., Возняк О.Г., Лукашова Н.Є., Пасічник Р.М., Струбицький П.Р.

Штат кафедри, з часом, поповнювався і постійно зростав науково-професійний рівень кваліфікації  працівників. Захистили кандидатські дисертації П.Р. Струбицький (2000 р.), Л.М. Барткова (2000 р.), Л.М. Буяк (2004 р.), У 2002 році Дивак Микола захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на тему «Теоретичні засади побудови моделей «вхід-вихід» статичних систем методами аналізу інтервальних даних»  і очолив кафедру комп’ютерних наук.

Вагомих результатів у ці роки було досягнуто й у дослідженні прикладних економічних проблем, зокрема — моделюванні виробничих потужностей підприємства, інтенсифікації виробництва, моделювання  та оптимізації інвестиційної привабливості підприємств, галузі, регіону. Наукове керівництво тематикою цього напрямку досліджень здійснював зав. кафедри, к.е.н., доцент Гладій Григорій Михайлович. Результати досліджень впроваджувались у виробництво та слугували підготовці докторських та кандидатських дисертацій, опублікуванню наукових статей і монографій.

З 2008 року по 2010 рік кафедру економічної кібернетики очолював доктор фізико-математичних наук, професор Боднар Дмитро Ількович.

Під його керівництвом на кафедрі регулярно проводяться засідання всеукраїнського наукового семінару “Математичні методи та прикладне програмування”. У його роботі беруть участь викладачі Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету, Львівського інституту прикладних проблем математики. На засіданнях наукового семінару обговорюються найбільш вагомі результати досліджень наукових шкіл України, перспективні напрями розвитку сучасних комп’ютерних технологій, ставляться нові задачі, окреслюються шляхи їх розв’язку та пошуку областей їх застосування.

31 серпня 2010 р. на виконання наказу №130 шляхом приєднання кафедри АСП до кафедри економічної кібернетики створено кафедру економічної кібернетики та інформатики. Згідно цього ж наказу її очолила д.е.н., професор Ляшенко Оксана Миколаївна.

Новоутворена кафедра продовжує традиції двох кафедр – автоматизованих систем і програмування (АСП) та економічної кібернетики (ЕК).

Кафедра АСП – 2009 рік

Штат кафедри складали 19 чоловік,  кандидатів, доцентів. Згодом до колективу кафедри ЕКІ приєдналися  к.е.н., доцент Бойко З.М., Данилюк І.В., випускники кафедри – Перехрест О.М., Ліпяніна Х.В.

Кафедра ЕКІ – 2010 рік  (1-ий ряд зліва направо: Лисенко О.О, Лукашова Н.Є. (ст. лаборант), Яремчук Т.О., Смачило Т.В., Ляшенко О.М., Добровольська Н.С., Боднар І.В., Мушак А.Я.; другий ряд – Пиріг В.М., Бабій С.В., Гайда Т.Ю., Кубінська М.І. (інженер), Громяк Р.С., Яцух З.Я., Муравський В.В., Перченко А.О., Сосульський І.М. (інженер).

Наукові дослідження працівників кафедри здійснювались за трьома напрямами:  моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення оптимальних стратегій підприємств на національному і міжнародному ринках; моделювання динаміки управлінських процесів та застосування теорії гіллястих дробів і моделювання динаміки управлінських, маркетингових, виробничих, фінансових та екологічних  процесів в організаційних системах і виконувались за окремими договорами підряду:

«Інформаційно-аналітичне забезпечення та моделі оптимальної стратегії розвитку підприємства» . Науковий керівник: Ляшенко О.М. Договір  № ЕКІ-16-2013 на створення (передачу) науково-технічної продукції з фізичною особою — підприємцем Щуром В.М. від 22.04.2013 р.

«Методологія кон’юнктурних досліджень національного ринку продукції харчової промисловості» . Державний реєстраційний номер 0110U008608. Термін виконання: 01.2011–01.2015 . Науковий керівник: Ляшенко О.М.    

«Аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів і її застосування в комп’ютерній алгебрі, диференціальних рівняннях і моделювання електронного бізнесу».  Державний реєстраційний номер  0110U001442. Науковий керівник: Боднар Д.І.  Термін виконання:01.2010 –12.2014

«Моделювання динаміки управлінських, маркетингових, виробничих, фінансових та екологічних  процесів в організаційних системах». Державний реєстраційний номер 0106U012531. Науковий керівник: Пасічник Р.М. Термін виконання:01.2007- 12. 2011

«Нові умови конкуренції на світовому ринку та перспективи підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств». Державний реєстраційний номер 0110U001136. Науковий керівник: Ляшенко О.М. Термін виконання: 01.2010–12.2014

На кафедрі діють наукові товариства. Студенти беруть активну участь у науковій роботі. Результати наукових досягнень студентів інституту висвітлені у доповідях та збірниках матеріалів щорічних всеукраїнських та міжнародних конференціях студентів та молодих вчених. Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» неодноразово приймають участь у проведенні наукових досліджень, адже гармонійний та усебічний розвиток особистості неможливий без наукової діяльності. Під керівництвом викладачів, студенти кафедри займають призові місця як в конкурсах, олімпіадах і конференціях, які проводиться в ТНЕУ, так і в тих, що проводять інші вищі навчальні заклади. Зокрема, переможці  першого етапу даної олімпіади Данилюк Людмила та Соколовська Олена ( 2010 р.), Данилюк Людмила та Ліпяніна Христина (2011 р.)  успішно продемонстрували свої знання у другому етапі олімпіади, що була проведена у м. Запоріжжя.

Займали призові місця у конкурсі наукових робіт: Данилюк Л.В., Ліпяніна Х.В.  (м. Київ, 2010 р. наукові керівники Буяк Л.М., Ляшенко О.М. відповідно), Соколовська О.Г. (м. Харків, 2010 р. наук. керівник Паучок В.К.),  Ткачук Д., Терлецька Н. (2012 р. наук. кер. Ляшенко О.М.),  Горохівський Андрій,
Стрілецький Микола (м. Вінниця, 20015 р., наук. кер. Пасічник Р.М), Панчук Надія, Семененко Юрій (м.Львів, наук. кер. Буяк Л.М, Башуцька О.С), Мосійчук Олена, Жданюк Євген (м.Львів, 2019 р., наук. кер. Башуцька О.С.) та інші.

Чимало студентів беруть участь у гуртках художньої самодіяльності ТНЕУ їх пісні лунають на посвяті у студенти, різноманітних концертах і конкурсах; вироби, зроблені їхніми руками, прикрашають і милують око у виставкових залах університету. Кращими студентами-спортсменами, які навчались та навчаються на кафедрі є  Євген Виноградов, Максат Кандімов.

Кандимов Максат, Майстер спорту України з легкої атлетики,член національної збірної команди Ураїни з бігу на 110 метрів з барєрами

Багаторазовий чемпіон України,учасник Чемпіонату Світу серед юніорів та молодіжного чемпіонату Європи

Тренер:Мустафаєв.А.О.

 Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,член національної збірної команди України

Багаторазовий чемпіон України з метання молоту

Учасник Олімпійських ігор 2008 року і 2016 року

Тренер:Мельниченко М.В.

Гладій Г.М, Боднар Д.І.

Чергові зміни у структурі кафедри відбулися у 2014 р. У грудні 2014 року на виконання наказу №  від   11.2014 створено кафедру міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, до складу якої ввійшла частина колективу кафедри економічної кібернетики та інформатики. Дану кафедру очолила д.е.н, професор Ляшенко О.М. У зв’язку з реорганізацією кафедри Міжнародної інформації  кафедру економічної кібернетики поповнили к.т.н., доцент Добротвор І.Г., к.т.н., доцент Адамів О.П., викладач Гетьман, к.е.н., доцент Ткач І.І.

З грудня 2014 року – посаду в.о. завідувача кафедри займали к.е.н., доцент Буяк Л.М., к.т.н., доцент Адамів О.П. З  лютого 2017 року кафедру очолює д.е.н., доцент Буяк Л.М.

За період свого 25-річного існування кафедра підготувала більше 1316 фахівців з інформаційних технологій в галузі економіки та інших галузей, з них: 736 бакалаврів, 671 спеціаліст, 258 магістрів.

Випускники кафедри обіймають високі посади у державних та виробничо-господарських структурах, є відомими ІТ-спеціалістами, економістами, менеджерами та державними управлінцями, серед них:

Романець Ігор Євгенович – випускник 1997 року, директор навчально-наукового центру інформаційних технологій ТНЕУ

Скорупський Вадим Васильович – випускник 1999 року – директор компанії Minneapolis, MN, USA Директор CFO

Віктор Шворак — випускник 2000 року, директор представництва ASKOM (Чехія) в Україні

Савчишин Руслан Володимирович – випускник 2002 року — Директор «MagneticOne»

Ірина Струбицька — випускниця 2005 року, кандидат технічних наук, керівник відділу якості програмного забезпечення, компанія ScanTrust SA, м. Лозанна, Швейцарія

Сергій Савчишин – випускник 2002 року, IT-підприємець, технічний директор MagneticOne, співзасновник підприємств: «Асоціація робототехніки», «Емеджікван», Громадська організація «Асоціація АГТЕК Україна», «ІТ ХАУЗ», «Тернопільський ІТ кластер».

Сергій Степанюк – випускник 2000 року, директор компанії «Софт Світ»

Микола Стрілецький — випускник 2015 року, Співзасновник ІТ компанії Apiko Software

Литняк Назар — 2007 рік випуску, начальник управління інформаційних технологій та захисту інформації Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області

Сторожук Катерина — випускниця 20015 року, головний бухгалтер ТОВ НВП «Техноваги», м. Львів.

Процик Борис Миколайович – випускник 2005 року, завідувач інформаційно-технічного відділу бібліотеки ТНЕУ

Випускники кафедри, які працюють в сфері освіти:

Пукас Андрій Васильович – випускник 2002  року, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук ТНЕУ.

Коваль Василь Сергійович – випускник 1997 року, кандидат технічних наук, доцент, зам.декана ФКІТ.

Співак (Максимова) Ірина – випускниця 2003 року, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук ТНЕУ.

Мельник Андрій Миколайович – випускник 2007 року, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук ТНЕУ.

Вовкодав Олександр Валерійович – випускник 2009 року, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформатики ТНЕУ.

Ліп’яніна Христина Володимирівна – випускниця 2012  року, викладач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління ТНЕУ.

Адамів Олег Петрович – випускник 2001 року, кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики ТНЕУ.

Співак Сергій Михайлович – випускник 2003 року, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І.Пулюя.

Дума (Данилюк) Людмила Василівна – випускниця 2011 року, викладач кафедри економічної кібернетики та інформатики ТНЕУ.

Пришляк Катерина Мирославівна випускниця 2015 року, викладач кафедри економічної кібернетики та інформатики ТНЕУ.

Савка Надія Ярославівна — випускниця 2006 року, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії ТНЕУ.

Гарматій Наталя  Михайлівна ТНТУ – випускниця 1997 року, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики ТНТУ ім. І.Пулюя.

Возняк Сергій Іванович — випускник 1996 року, заступник директора з питань експлуатації та безпеки мереж Навчально-наукового центру інформаційних технологій ТНЕУ.

Мосій Любомир Євгенійович – випускник 1997 року, провідний інженер кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв ТНТУ ім. І.Пулюя.

Червоняк Артур Михайлович – випускник 2011 року, викладач Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого.

Нині кафедра економічної кібернетики та інформатики є випусковою за освітньою програмою «Економічна кібернетика» спеціальність «Економіка» та спеціальності «Системний аналіз» за першим бакалаврським та другим магістерським рівнем вищої освіти, та «Інфрмаційні технології» за першим бакалаврським рівнем, а також забезпечує: викладання циклу математичних дисциплін для інших спеціальностей факультету комп’ютерних інформаційних технологій, викладання дисциплін  “Сучасні інформаційні технології” для всіх факультетів університету.

Підготовку спеціалістів здійснюють висококваліфіковані науковці і педагоги. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 17 чоловік, з них: 4 доктори наук та 10 кандидатів наук. За останні роки колектив кафедри поповнили к.е.н., старший викладач кафедри Башуцька О.С. та викладачі Дума Л.В. і Пришляк К.М., к.е.н., доцент Максимович В.І.

Навчальний процес на кафедрі враховує актуальні вимоги і потреби ринку праці у сфері економіки, ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та інформаційних технологій і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Маючи значний науковий та навчально-методичний потенціал, кафедра на належному рівні готує висококваліфікованих фахівців і вносить належний вклад у розвиток економіки України.

У 2015 році розпочато підготовку спеціалістів на денній та заочній формах навчання, а з 2006 року — підготовку магістрів, з 2016 року — бакалаврів за спеціальністю «Системний аналіз».

У 2018 році розпочато підготовку бакалаврів за спеціальністю 126 – Інформаційні системи і технології.

На сьогоднішній день кафедра економічної кібернетики та інформатики здійснює підготовку фахівців:

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Економічна кібернетика» за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: бакалавр з економіки);

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (кваліфікація: магістр з економіки за спеціалізацією економічна кібернетика).

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (кваліфікація: бакалавр з системного аналізу);

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (кваліфікація: бакалавр з інформаційних технологій);

На кафедрі діє спеціалізована комп’ютерна лабораторія, обладнана персональними комп’ютерами, підключеними до мережі Internet та обладнаними ліцензійним програмним забезпеченням Windows 7, MS Offise, Audit Expert, ABK 5.0. Statistica foe Windows, FMS Diamond, Erwin Date Models

Вона забезпечує виконання студентами лабораторних робіт і завдань практичних занять з економічними розрахунками з певних дисциплін, а також використовується для самостійної роботи студентів, виконання курсових робіт, дипломних та магістерських кваліфікаційних робіт, бакалаврських кваліфікаційних робіт тощо.

Студенти кафедри мають можливість користуватися навчально-методичним забезпеченням кафедри, а також мають вільний доступ до віртуального навчального середовища ТНЕУ.

2014 рік. Зліва напрво: 1-й ряд-Вовкодав О.В., Сосульський І.М., Пасічник Р.М., Муравський В.В., Мушак А.Я., Струбицький П.Р.; 2-й ряд – Добротвор І.Г., Мельник Н.Г., Верля О.О., Бубняк М.М., Боднар Д.І., Бабій С.В.; 3-й ряд – Данилю І.В., Буяк Л.М., Ліп’яніна Х.Р., Хома Н.Г.

Фото кафедра ЕКІ 2019 рік

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за такими напрямками:

— Математичні моделі процесів навантаження та релаксації в складних системах (ДН 0113U000848, керівник – Пасічник Р. М.). За матеріалами цих досліджень Пасічник Р.М. захистив у  спеціалізованій вченій раді Д35.052.05 у Національному університеті “Львівська політехніка”докторську дисертацію на тему “ Математичні моделі систем із лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації ”.

— Моделі динаміки економічних систем та процесів на різних рівнях ієрархії (ДН 0114U006471, керівник – доцент Буяк Л,М. За матеріалами цих досліджень Буяк Л.М. захищено докторську дисертацію на тему «Математичні моделі економічної динаміки з урахуванням соціально-економіної кластеризації» у спеціалізованій вченій раді Д 20.051.12 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти і науки України,  м. Івано-Франківськ.

НДР , що фінансуються із коштів замовників:

«Методологія проектування інформаційної логістичної системи торгівельного підприємства». Державний реєстраційний номер 0118U100465. Керівник: Буяк Леся Михайлівна.       Договір  № ЕКІ-107-2018 на проведення науково-дослідних робіт з ПрАТ «Овочторг»  від 01. 11. 2018 р. 

 «Методика оптимізації структури парку будівельних машин в умовах регіону» Державний реєстраційний номер 0117U005101. Науковий керівник: Пасічник Р.М. Договір № ЕКІ-74-2017 на створення (передачу) науково-технічної продукції з ТзОВ «Тернобудмеханізація» ТОВ «Тернопільбуд» від 01. 11. 2017 р

«Інформаційно-аналітичного забезпечення  підвищення ефективності будівельного виробництва». Науковий керівник: Буяк Л.М. Договір № ЕКІ-69-2016 на виконання робіт з професійних послуг з ПП «ЛБТ-БУД» від 28.11.2016р.

Підвищення ефективності бізнес-комунікацій сервісного інформаційного підприємства в глобальному середовищі. Державний реєстраційний номер 0114U006469. Науковий керівник: Буяк Л.М. Договір № ЕКІ-62-2014 на створення (передачу) науково-технічної продукції з фізичною особою –  підприємцем Степанюком С.Б. від 10.11.2014 р.

Нові наукові та практичні результати, отримані викладачами кафедри при виконанні науково-дослідних робіт апробовані та опубліковані у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та матеріалах конференцій різного рівня. Значна кількість праць викладачів індексовані у реферативних базах світового рівня – Web of Science та Scopus.

Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях,зокрема,  матеріали яких індексовані науко-метричною базою Scopus та Web of Science : IDAACS, CPEE, TCSET, АСІТ 2018, 2019, SMTESM 2019.

Викладачі кафедри постійно освоюють нові методи навчання, що дозволяють максимально активізувати процес творчого осмислення студентами навчального і практичного матеріалу. Активно впроваджуються нові інформаційні технології в навчальний процес, а саме: мультимедійні засоби відображення інформації; пакети прикладних програм для економіко–математичного моделювання та побудови інформаційних систем в економіці; методологія об’єктно–орієнтованого програмування та візуального проектування у викладанні фахових дисциплін; автоматизовані навчальні курси. Впровадження технології автоматизованого навчання дозволило, в першу чергу, звільнити викладачів від рутинної роботи, активізувати процес вивчення окремих тем дисциплін, покращити якість знань студентів, отримати та закріпити практичні навики роботи з програмними засобами. Всі навчальні місця студентів мають постійний доступ до Інтернет це дає змогу проводити навчання не ізольовано, а у інтегрованому інформаційно-освітньому середовищі.

Вдосконалення навчальних планів відбувається у відповідності до тенденцій розвитку математичних і комп’ютерних наук, економічної інформатики та темпів впровадження ринкових відносин в суспільстві. Впроваджуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, використанням структурно-логічних схем. Систематично оновлюється дидактичний матеріал лекційних курсів, здійснюється постійне збагачення їх сучасним матеріалом відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

Стратегією кафедри є пріоритетність питань якості підготовки фахівців, постійне підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості. Працюють студентські наукові гуртки, організовано проблемні групи, проводяться теоретичні семінари.

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього докторантів, аспірантів та студентів ІV-V курсів. Науковими інтересами кафедри були і є прикладне програмування, обчислювальні методи і економіко–математичне моделювання, теорія диференціальних рівнянь і аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів, моделювання проблем електронного бізнесу і розподілені обчислення, математичне програмування і економіко-математичне моделювання інвестиційної діяльності.

З 2010 навчального року кафедра стала базовою кафедрою партнерської програми ТНЕУ та компанії BaseGroup Labs – професійного постачальника програмних продуктів і рішень для бізнесу в галузі аналізу даних.

Сертифікацію BaseGroup Labs на право використання у навчальному процесі аналітичної платформи Deductor® при підготовці економістів-кібернетиків успішно пройшов доцент нашої кафедри кандидат технічних наук Струбицький Павло Романович.

При кафедрі економічної кібернетики та інформатики функціонує науковий гурток «Кібернетікс», що займається дослідженням та специфікою діяльності економічних інформаційних систем. Керівником гуртка є Роман Мирославович Пасічник.

Проводиться набір в аспірантуру за трьома спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки); 08.00.11 — математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та 124 – Системний аналіз.

 Основні здобутки кафедри:

У галузі прикладного програмування проводились роботи щодо застосування сучасних засобів візуального програмування Borland Delphi, Borland C++ Builder, MS Visual C++ для створення пакетів прикладних програм. Зокрема, створено Num Pack 2.0 for Windows для розв’яння задач чисельного аналізу та економіко–математичного моделювання та Business Portal 1.0 for Windows для розрахунків моделей електронного бізнесу в режимі Online в мережі Інтернет. Розроблено інтерактивний навчально–контролюючий курс з дисципліни „Інформатика”, котрий зокрема забезпечує проведення дистанційного навчання за допомогою Інтернет.

В області обчислювальних методів і економіко-математичного моделювання успішно розв’язана проблема створення ефективних обчислювальних методів для розв’язування систем алгебраїчних рівнянь з матрицями. Для диференціальних рівнянь в частинних похідних вивчається проблема якісної теорії періодичних і квазіперіодичних розв’язків крайових задач. Розвивається аналітична теорія гіллястих ланцюгових дробів, зокрема досліджуються питання збіжності і обчислювальної стійкості дробів з елементами дійсного та комплексного типу, а також з матричними і операторними елементами. Побудовано ефективні економіко-математичні моделі розвитку і оптимального функціонування електронного бізнес–порталу. Це динамічні матричні варіанти моделей Лєонтьєва, Лєотьєва-Форда, Моно-Ієрасулимського. Для найбільш часто вживаних законів розподілу густини ймовірності встановлено ефективні алгоритми організації паралельного обміну даними бізнес-порталу з віддаленими серверами і виконання розподілених обчислень в Інтернеті. З використанням теорії матриць створено економічні алгоритми для розв’язання параметричних оптимізаційних задач математичного програмування. Розроблено сучасні економіко-математичні моделі формування інвестиційного портфеля діяльності підприємств. 

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри у рамках теми за рахунок замовника «Підвищення ефективності бізнес-комунікацій сервісного інформаційного підприємства в глобальному середовищі» веде роботу над оптимізацією завантаженості експертів при здійсненні бізнес-комунікацій з клієнтами підприємства та прогнозування динаміки їх зміни шляхом формалізації процесів структурування комунікацій із розробкою методів ідентифікації їх математичних моделей, що дозволить розробити метод побудови структур тематичних бізнес-комунікацій та метод формування шляхів оновлення контенту бізнес-комунікації на основі аналізу слабко структурованої інформації.

На кафедрі регулярно проводяться засідання всеукраїнського наукового семінару “Математичні методи та прикладне програмування” під керівництвом професора  Боднара Д.І. У його роботі беруть участь викладачі Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського національного педагогічного університету, Львівського інституту прикладних проблем математики. На засіданнях наукового семінару обговорюються найбільш вагомі результати досліджень наукових шкіл України, перспективні напрями розвитку сучасних комп’ютерних технологій, ставляться нові задачі, окреслюються шляхи їх розв’язку та пошуку областей їх застосування.

Кафедра економічної кібернетики та інформатики націлена на проведення теоретичних та практичних досліджень в галузі моделювання та оптимізації економічних систем і процесів: маркетингової стратегії підприємств за допомогою баз знань, потокових методів моделювання, прогностичного моделювання економічних процесів, інтелектуального обчислення та аналізу даних.

На кафедрі функціонує спеціалізований науковий семінар “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, на якому заслуховуються проблемні виступи викладачів та студентів за пошуковими матеріалами, матеріалами проведених досліджень та підготовлених до друку праць.  

Кафедра підтримує активні зв’язки з провідними вузами України, науковими установами, підприємствами та організаціями. Співробітництво проводиться за багатьма напрямками: експертиза та рецензування дисертацій, наукових робіт, участь у конференціях та семінарах, обмін науково-педагогічним досвідом, стажування викладачів, участь у міжнародних проектах.

Відповідно до договору про співпрацю продовжується співробітництво з науковцями Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казиміра Великого (м. Бидгощ, Польща), Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Інститутом прикладних проблем математики НАН України (м. Львів), кафедрою економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету, кафедрою економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міжнародним університетом “РЕГІ” (м. Рівне), кафедрою комп’ютерних наук Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя.